DSC_9986

WIE IK BEN ALS COACH?

Iedereen is voor mij gelijk en tevens is iedereen uniek. Gelijk in uniekheid. Dat is wie ik ben, hoe ik leef en niet wat ik op een school heb geleerd.

In een coach sessie kan je van mij een luisterend oor, een rustige houding en alles wat hoort bij professionaliteit verwachten. Wat kenmerkend is aan mijn coaching is dat ik ook nadruk leg op jouw innerlijk kind, dat je die weer gaat ontdekken. Ik ga je daarop ook motiveren en inspireren. Middels speeltechnieken die ik heb geleerd in mijn clownerie/theater, cabaret en creatief coachen opleiding ga ik je leren jouw innerlijk kind weer te ontdekken en je motiveren om vanuit die visie te gaan kijken naar jou leven en die van anderen.

Mijn missie:

Door middel van creativiteit kom je sneller tot de kern van je probleem waardoor je sneller weer in je kracht komt de staan. Voorafgaand aan een volwassen coach sessie, bewandel je eerst je  chakra pad. Dit is een effectieve manier om in korte tijd tot de kern van je probleem te komen. In deze sessie wordt jij je bewust van wat jou tegenhoudt om in je kracht te staan. Veel mensen hebben na deze coaching weer richting aan hun leven kunnen geven. Graag zorg ik ervoor dat jij weer snel balans vindt in jouw leven. Let wel: emoties hebben tijd nodig, dit is geen knop die je aan of uit kunt zetten.

Ik richt me op kinderen en volwassenen. Wanneer u met uw kind bij mij komt ga ik, middels creatieve werkvormen, kijken hoe ik uw kind en u kan helpen om de situatie beter te maken.

Waarom de naam Soul Search:

Wanneer je als ziel in een lichaam wordt gepropt voel je je zeker niet thuis. Tegen de tijd dat je je bewust wordt van alles om je heen ben je volwassen. Je ziel is nog steeds zoekende en voelt zich nog steeds niet verbonden met het aardse. In het universum heerst: Verbinding, kwetsbaarheid, openheid, onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen, geduld. Daar is op aarde weinig van te vinden dus jouw ziel gaat weer zoeken wat voor hem bekend was. Met de naam Soul Search vraag ik jou: Ben jij bereid om de verbinding, openheid, onvoorwaardelijke liefde en geduld met mij aan te gaan. Ben je bereid te voelen? Ja? Welkom bij Soul Search.

 

Mijn praktijk helpt volwassenen bij:

*Het activeren van jouw creativiteit: Dit is tekenen, schilderen, kleien, knippen, plakken, schrijven, dansen, klanken en geuren. Iedereen is geboren met een creatief talent. Degene die denken dat ze dat niet hebben, die daag ik uit. Het gaat niet om het resultaat maar het proces.

*Het vinden van je passie: Dit hoeft niet 1 ding te zijn, maar kunnen er meerdere zijn.

*Het verwerken van verdriet. Door creatief bezig te zijn ben je automatisch al bezig met het verwerken van je verdriet, zelfs als er geen woord gezegd is.

*Vinden van ruimte in je geest.

*Bewustwording van jezelf, je triggers (een proces wat in gang gezet word door een woord, geur of op andere manieren, waarna vaak een negatieve invulling gegeven wordt)

*Resetten van je triggers dmv bewustwording

 

Mijn praktijk helpt kinderen/gezinnen bij:

*Het vinden van de gezinsbalans

*Communicatie binnen het gezin

*Begrip voor het kind

*Begrip voor de ouder

*Triggers van de ouder

Voor bedrijven

Alternatieve wellness week

Als bedrijf wilt u ook goed voor uw werknemers zorgen. Tegenwoordig pakt een kerstpakket te duur uit. Ook zijn de mensen steeds nieuwsgieriger naar al het andere wat ook bestaat tussen hemel en aarde. U kunt dus ook op een andere manier goed voor uw werknemers zorgen! U kunt uw werknemers een alternatieve wellness week bieden. In deze week kunnen ze kennis maken met het fijne van de alternatieve wereld. Alternatief is heel divers. Dit kan kruiden tot massages zijn. Dit kan mind fullnes tot muzikaal zijn. Wilt u meer weten over een dergelijke week, stuur een email naar me toe zodat ik contact met u kan opnemen. In de email ga ik dieper in op wat dit pakket zal zijn. Ook met een voucher voor een alternatieve afspraak laat u uw werknemers voelen dat u blij met ze bent. Deze voucher wordt dan pas in rekening gebracht bij het maken van een afspraak met een van uw werknemers.

 

Pay it Forward

Bij iedere consult, behandeling, cursus die ik geef doe ik 5 euro in een pot van pay it forward. Met het geld dat in deze pot word gestopt, wil ik mensen met financiële problemen sponsoren zodat zij wel een consult, behandeling, of cursus kunnen afnemen bij mij. Ik neem persoonlijk contact op met deze mensen en ik zal intuïtief kiezen welke persoon dit van mij mag ontvangen. In de toekomst zou dit uitgebreid kunnen worden met andere mensen die dit ook doen en zo de keuze voor wat men wil ontvangen, groter wordt.

 

ENGLISH

WHO I AM AS A COACH?
Everyone is equal before me and also everyone is unique. Equal in uniqueness. That’s who I am, how I live and not what I’ve learned at school.
In a coaching session you can expect a listening ear,  a calm attitude and everything that belongs to professionalism. What is distinctive is my coaching that I lay emphasis on your inner child that you are going to discover again. I’m going to also motivate and inspire them. Through playing techniques that I have learned in my clowning / theater, cabaret and creative coaching program. I’ll teach you to discover your inner child again and motivate you to go look out the vision for your life and that of others.


My mission:
Through creativity, you’ll quickly go to the core of your problem so you get back in your power very quickly. Prior to an adult coaching session, you are walking your first chakra path. This is an effective way to reach the core of your problem in a short period of time. In this session you will become aware of what holds you to stand in your power. Many people have been able to show direction to their lives after this coaching. I’d make sure you quickly find balance in your life. Note that emotions need time, this is not a button that you can set for on or off.


I focus on children and adults. When your child comes to me I go, using creative methods, see how your child and can help you make better the situation.

My practice helps adults:
* To activate your creativity: This is drawing, painting, clay modeling, cutting, pasting, writing, dancing, sounds and smells. Everyone is born with a creative flair. Those who think they do not, which I challenge. It is not the result but the process.
* Finding your passion: This may not be one thing, but there may be several.
* The process of grief. By being creative, you automatically already busy processing your grief, even if there is not a word said.
* Finding space in your mind.
* Awareness of yourself, your triggers (a process which will put in motion by a word, smell or other means, and is often given a negative interpretation)
* Resetting your triggers through awareness

My practice helps children / families at:
* Finding the family balance
* Communication within the family
* Understanding of the child
* Understanding of the parent
* Triggers of the Parent

 

Pay it Forward
At each consultation, treatment or course I do I put 5 euros in a pot of pay it forward. With the money from this jar, I want to sponsor people with financial problems so that they can decrease or a consultation, treatment, or course with me. I take personal contact with these people and I will intuitively choose which person should receive this from me. In the future, this could be extended to other people who do the same and so the choice of what they want to receive, increases.